Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Zonwering Bestosol Zutphen
Potgieterstraat 2
7204 CZ  Zutphen

Inschrijfnummer KvK te Apeldoorn: 55037461
————————————————————-

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Zonwering Bestosol Zutphen gevestigd te Zutphen.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Zonwering Bestosol Zutphen bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, levertijden etc. van Zonwering Bestosol Zutphen zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving.
  2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Zonwering Bestosol Zutphen het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  3.Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  4. Zonwering Bestosol Zutphen is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 1. Levering geschiedt niet franco.
  Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient Zonwering Bestosol Zutphen derhalve schriftelijk of per mail in gebreke te worden gesteld.
  2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
  3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt Zonwering Bestosol Zutphen zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen.
  Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
  4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
  5. Zonwering Bestosol Zutphen is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Zonwering Bestosol Zutphen niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Zonwering Bestosol Zutphen gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Indien tijdens de uitvoering van de door Zonwering Bestosol Zutphen aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Zonwering Bestosol Zutphen niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Zonwering Bestosol Zutphen het recht te vorderen dat de aan Zonwering Bestosol Zutphen verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt.
  3. Alle onkosten welke door Zonwering Bestosol Zutphen worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Zonwering Bestosol Zutphen te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
  2. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

 

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. Reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst/oplevering door de wederpartij aan Zonwering Bestosol Zutphen te worden gemeld.
  2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Zonwering Bestosol Zutphen is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
  Zonwering Bestosol Zutphen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn zelf op te lossen.
  4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Zonwering Bestosol Zutphen indien laatstgenoemde daarmee schriftelijk/per mail mee heeft ingestemd.
  Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Zonwering Bestosol Zutphen indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door Zonwering Bestosol Zutphen te bepalen wijze.
  5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt, beschadigd of over gepakt, vervalt elk recht op reclame.
  6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. Zonwering Bestosol Zutphen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten.
  Eenzelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Zonwering Bestosol Zutphen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
  2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Zonwering Bestosol Zutphen zich die zaken kosteloos te vervangen.
  Zonwering Bestosol Zutphen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  3. Onverminderd het bepaald in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van Zonwering Bestosol Zutphen – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
  4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Zonwering Bestosol Zutphen tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
  5. Zo door Zonwering Bestosol Zutphen geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
  6. De wederpartij verliest diens rechten jegens Zonwering Bestosol Zutphen, in aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Zonwering Bestosol Zutphen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Zonwering Bestosol Zutphen strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
  C. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Zonwering Bestosol Zutphen zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 9: BETALING

 1. Betaling dient contant bij op- of aflevering te geschieden of binnen 7 dagen na de factuurdatum, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto per bank, te geschieden. Andere betalingstermijnen alleen indien in de levering/werk overeenkomst uitdrukkelijk vermeld.
  2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  A. zal vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd zijn van 2% van de aanneem som ex. 21% btw.
  B. zal de wederpartij aan Zonwering Bestosol Zutphen een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119/120 B.W.
 2. en de wederpartij na de daartoe door Zonwering Bestosol Zutphen te zijn gemaand, gedurende een door Zonwering Bestosol Zutphen te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij.
  3. Ter keuze van Zonwering Bestosol Zutphen kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Zonwering Bestosol Zutphen bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Zonwering Bestosol Zutphen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 10: VERREKENING

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen tegen Zonwering Bestosol Zutphen heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOM ONTWERPEN

 1. Zonwering Bestosol Zutphen is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.
  2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Zonwering Bestosol Zutphen verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

 

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zonwering Bestosol Zutphen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Zonwering Bestosol Zutphen heeft voldaan.
  Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
  2. Ingeval Zonwering Bestosol Zutphen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Zonwering Bestosol Zutphen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
  3. De wederpartij is verplicht Zonwering Bestosol Zutphen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d..

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Zonwering Bestosol Zutphen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 14: WANPRESTATIE/VERZUIM

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Zonwering Bestosol Zutphen krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is Zonwering Bestosol Zutphen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
  Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Zonwering Bestosol Zutphen tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Zonwering Bestosol Zutphen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Zonwering Bestosol Zutphen in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Zonwering Bestosol Zutphen verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
  2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Zonwering Bestosol Zutphen daarin toestemt.
  Alsdan is de wederpartij aan Zonwering Bestosol Zutphen, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
  3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Zonwering Bestosol Zutphen en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
  2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat Zonwering Bestosol Zutphen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.
  3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Zonwering Bestosol Zutphen aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.